เตรียมงบหนุนกองทุนอนุรักษ์พลังงาน! รุกเดินหน้าส่งเสริมทดแทนระดับชุมชน

นายธรรมยศ ศรีช่วย รองปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานมีนโยบายขับเคลื่อนประเทศด้วยการส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทนในระดับชุมชน โดยในปี 2560 ได้ยื่นขอสนับสนุนงบจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 150 ล้านบาท เพื่อนำมาดำเนินงาน และในขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำระเบียบเงื่อนไขต่างๆ ในการดำเนินโครงการ เพื่อให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเสนอโครงการคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในไตรมาสแรกปีหน้า

 

กระทรวงพลังงานให้ความสำคัญเรื่องการประหยัดพลังงานในระดับชุมชน ที่ในปี 2579 ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) ได้กำหนดให้มีการใช้พลังงานทดแทน 30% ของการใช้พลังงานรวม และขณะนี้สามารถดำเนินงานไปได้แล้ว 14% จากเป้าหมายที่กำหนดไว้ ล่าสุดชุมชนก็มีส่วนสำคัญในการเดินหน้าโครงการ เพื่อทำให้เกิดการลดพึ่งพาการนำเข้า เพราะขณะนี้ไทยนำเข้าพลังงานรวมปีละ 2 ล้านล้านบาท”

 

สำหรับงบประมาณปี 2559 กระทรวงพลังงานได้รับงบจากกองทุนฯเพื่อส่งเสริมพลังงานทดแทนระดับชุมชนนำร่อง 60 ล้านบาท ปัจจุบันมีชุมชนจากทั่วประเทศเข้าร่วม 26 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จแล้วรวมกำลังผลิต 931 กิโลวัตต์ จากพลังงาน 6 ประเภท ประกอบด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 7 โครงการ วงเงินสนับสนุน 3 ล้านบาท กำลังการผลิตเทียบเท่ารวม 73 กิโลวัตต์ นอกจากนี้ ยังมีพลังงานชีวมวล 3 โครงการ วงเงินสนับสนุนรวม 475,000 บาท กำลังการผลิตเทียบเท่ารวม 362 กิโลวัตต์ ประเภทพลังงานน้ำ 3 โครงการ วงเงินสนับสนุนรวม 2 ล้านบาท กำลังการผลิตรวม 60 กิโลวัตต์ ประเภทพลังงานลม 1 โครงการ วงเงินสนับสนุนจำนวนรวม 370,000 บาท ผลิตพลังงานทดแทนรวมได้เท่ากับ 2 กิโลวัตต์ ประเภทพลังงานก๊าซชีวภาพ 10 โครงการ วงเงินสนับสนุนรวม 8 ล้านบาท กำลังการผลิตเทียบเท่ารวม 194 กิโลวัตต์ ประเภทพลังงานขยะ 2 โครงการ วงเงินสนับสนุนรวม 6 ล้านบาท กำลังการผลิตรวม 240 กิโลวัตต์.


TOP