NGOs ปากว่าตาขยิบ เกลียดคนโกง แต่หนุนเศรษฐีพลังแดด

“โกง” แต่ละคนอาจจะนิยามคำ ๆ นี้แตกต่างกันออกไป ตามพื้นฐานความรู้ อคติส่วนบุคคล ความสัมพันธ์ใกล้ชิด หรือ แม้แต่ผลประโยชน์ต่างตอบแทน หากมีคนที่รู้อยู่แก่ใจว่า สิ่งที่ทำอยู่นี้เรียกว่าการโกง แล้วไม่คัดค้าน ตรงกันข้ามกลับยกมือสนับสนุน เราจะเรียกพวกที่สนับสนุนว่าเป็นคนโกงได้ด้วยหรือไม่

 

มีการหาแสวงหาผลกำไรจากช่องโหว่ จากระบบการซื้อไฟฟ้าโดยภาครัฐ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ออกนโยบายเพื่อสนับสนุนพลังงานทดแทน ในรูปแบบการรับซื้อไฟฟ้าแบบ Adder คือ เป็นเงินสนับสนุนเพื่อจูงใจผู้ประกอบการลงทุนด้านพลังงานทดแทนด้วย ส่วนที่บวกเพิ่มขึ้นจากค่าไฟฟ้าฐาน และ การรับซื้อไฟฟ้าแบบ Feed-in-Tariff (FiT) ซึ่งคำนวณรับซื้อจากต้นทุนจริง คือ การคิดคำนวณผลตอบแทน ที่มีการคำนวณต้นทุนด้านต่างๆ เช่น แนวโน้มเทคโนโลยี ค่าวัสดุ ค่าที่ดิน ค่าก่อสร้าง ค่าแรง เพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจ นั้นอาจเรียกว่าโกงแบบศรีธนญชัย

 

เพราะตามหลักการแล้ว เงินสนับสนุนนี้ควรกระจายไปสู่รายย่อย ครัวเรือนทั่วไป เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตื่นตัวเรื่องการใช้พลังงานทดแทน ตามแบบประเทศพัฒนาแล้ว มากกว่าจะกระจุกตัวอยู่กับนายทุนที่มีเงินถุงเงินถังสร้างโซล่าฟาร์มขนาดเป็นร้อย ๆ ไร่ ลงทุนครั้งละหลายร้อยหลายพันล้านบาท ฟันกำไรจากเงินอุดหนุนทีละหลายล้าน แล้วทิ้งภาระให้ประชาชนคนไทยทั้งประเทศ ต้องแบกรับค่าไฟที่แพงขึ้นจากค่า Ft

 

ถ้า NGOs หรือกลุ่มคนทั่วไปไม่ปิดตาข้างหนึ่งแกล้งโง่ ก็คงจะเห็นความผิดปกตินี้ แล้วเลิกทำปากว่าตาขยิบ มือถือสากปากถือศีล เที่ยวไปตัดสินฝ่ายที่เห็นตรงข้ามว่าเป็นคนโกง เป็นคนไม่ดี แล้วยกตนว่าเป็นคนดี สนับสนุนคนดีเศรษฐีพลังแดด ทั้งที่ความเป็นจริง คนที่สนับสนุนนั้นแหละที่โกงแบบเป็นระบบ โกงอย่างถูกกฏหมาย

 

ไม่อย่างนั้นแล้ว เราอาจจะเหมารวมเอาได้ว่าคนที่สนับสนุนคนโกง ก็เป็นคนโกงด้วยเช่นกัน

 

14066257121406625787l


TOP