เริ่มวันนี้!! กทม. ประกาศเก็บค่าจอดรถถนน 66 สาย ทั่วกรุงเทพฯ

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศกรุงเทพมหานคร เก็บค่าจอดรถยนต์บนถนน 66 สายทั่วกรุงเทพฯ ราคาตั้งแต่ 10-80 บาท ผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 61 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องกำหนดที่จอดยานยนต์และอัตราค่าธรรมเนียมยานยนต์ ลงนามโดย พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง     ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เนื้อหาระบุว่า เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการกำหนดที่จอดยานยนต์ และอัตราค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยอาศัยอำนาจความในข้อ  5 และข้อ 11 แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการจัดระเบียบ การจอดยานยนต์ พ.ศ. 2536 จึงกำหนดที่จอดยานยนต์และอัตราค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ไว้

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป โดยมีการระบุรายละเอียดเก็บค่าทำเนียมจอดรถในถนน 66 สายทั่วกรุงเทพฯ อาทิ ถนนข้าวาร ซอยนานา ถนนมหาจักร ถนนเจริญกรุง ซอยนานา และถนนพาหุรัด เป็นต้น

สำหรับกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ในถนนสายต่าง ๆ คือ รถจักรยานยนต์ ชั่วโมงแรก 5 บาท ชั่วโมงต่อไป 10 บาท รถยนต์ขนาดไม่เกิน 4 ล้อ ชั่วโมงแรก 10 บาท ชั่วโมงต่อไป 20 บาท รถยนต์ขนาด 6 ล้อ ชั่วโมงแรก 20 บาท ชั่วโมงต่อไป 30 บาท

รถยนต์ขนาด 8 ล้อ ชั่วโมงแรก 30 บาท ชั่วโมงต่อไป 40 บาท รถยนต์ขนาด 10 ล้อ ชั่วโมงแรก 40 บาท ชั่วโมงต่อไป 60 บาท และรถยนต์ขนาดเกิด 10 ล้อ ชั่วโมงแรก 50 บาท ชั่วโมงต่อไป 80 บาท โดยเศษของชั่วโมงให้คิดเป็นชั่วโมง

มีบังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือ ตั้งแต่วันนี้ (27 ก.ย.61) เป็นต้นไป

 

ที่มา : https://www.pptvhd36.com

 

 


TOP