ข่าวดีปี 65 ค่าไฟถูกลง15 สต. อานิสงส์ ปตท.สผ. ชนะประมูลช่วยลดต้นทุน

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รมว.พลังงาน เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงาน (กบง.) เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ว่า ที่ประชุมกบง.มีมติรับทราบร่างแผนก๊าซ 20 ปี (แก๊สแพลน) ภายใต้แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ 20 ปี (พีดีพี2018) โดยแผนก๊าซได้ระบุถึงทิศทางค่าไฟฟ้าของไทยตั้งแต่ 2565 จะถูกลง 15 สตางค์ต่อหน่วย จากปัจจุบัน ค่าไฟฟ้าฐานอยู่ที่ 3.62 บาทต่อหน่วย เนื่องจากปีดังกล่าวบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม หรือ ปตท.สผ.ที่ชนะประมูล 2 แหล่งก๊าซ คือ บงกช และเอราวัณ จะได้สิทธิผลิตก๊าซธรรมชาติ โดยปตท.สผ.เสนอราคาก๊าซที่ถูกลงทำให้ค่าไฟที่ประชาชนต้องจ่ายถูกลงด้วย นอกจากนี้ค่าไฟที่ถูกลงยังมาจากการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนต่างๆ อาทิ การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์)

สำหรับรายละเอียดของแผนก๊าซ 20 ปี กำหนดให้ปลายแผนคือปี 2580 ไทยจะใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าเพียง 28% จากปริมาณเชื้อเพลิงทั้งหมด คิดเป็นปริมาณ 5,500 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน จากปีนี้ใช้ก๊าซฯผลิตไฟฟ้า 60-62% จากปริมาณเชื้อเพลิงทั้งหมด คิดเป็นปริมาณ 5,000 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ซึ่งก๊าซฯดังกล่าวจะมาจากอ่าวไทย บนบก และนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน นอกจากนี้ปี 2580 ไทยจะนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี) จำนวน 23 ล้านตัน โดยหลังจากนี้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จะไปรับฟังความคิดเห็นประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียทั่วประเทศ หลังจากนั้นจะนำกลับมาพิจารณาในกบง.อีกครั้ง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) พิจารณาบังคับใช้ภายใต้แผนพีดีพี 2018 ต่อไป

นอกจากนี้ กบง.ยังรับทราบความคืบหน้า การคัดเลือกผู้จำหน่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี) 1.5 ล้านตันต่อปี ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ตามมติกพช.ที่มีมติให้กฟผ.เป็นผู้นำเข้าแอลเอ็นจีรายที่ 2 ต่อจากบริษัท ปตท. ที่ปัจจุบันเป็นผู้นำเข้ารายแรกรายเดียวของประเทศ มีสัญญาซื้อขายระยะยาวรวม 5.2 ล้านตันต่อปี โดยกบง.ได้สั่งการให้กฟผ.หารือกับปตท.ถึงขั้นตอนและปริมาณที่เหมาะสมในการนำเข้า แต่ละช่วง เพื่อไม่ให้กระทบกับการนำเข้าของปตท. เพราะปตท.ถือเป็นผู้นำเข้าหลักที่มีความสำคัญส่งผลต่อความมั่นคงทางพลังงาน หลังจากนั้น ให้นำข้อสรุปไปหารือกับคณะกรรมการกำกับ กิจการพลังงาน (กกพ.) ตามนโยบายการเปิด ให้บุคคลที่สามเข้าใจท่อก๊าซ (ทีพีเอ โค้ด) หลังจากนั้นให้กกพ. รายงานต่อกพช. เพื่อพิจารณาภายใน 2 สัปดาห์หลังจากนี้

 

ที่มา : https://www.ryt9.com/s/nnd/2992510


TOP