คนรุ่นใหม่ปลุกจิตสำนึกรักษ์ช้างผ่านโครงงาน “The Elephant Tales“

คนรุ่นใหม่ปลุกจิตสำนึกรักษ์ช้างผ่านโครงงาน “The Elephant Tales“

นิสิตคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ ตัวแทนคนรุ่นใหม่ปลุกจิตสำนึกคนไทยให้รักษ์ช้าง ผ่านนิทรรศการ “The Elephant Tales” คณะนิสิตระดับบัณฑิต สาขาการจัดการการสื่อสาร (นานาชาติ) คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทย...


TOP